با گسترش روزافزون شبکه های کامپیوتری، برقراری امنیت اين شبکه ها اهمیت ويژه ای پيدا کرده است. بوجود آمدن انواع ویروس ها، افزایش دانش و انگیزه نفوذگران، وجود ضعف های امنیتی در نرم افزار ها و همچنين کاربران آموزش ندیده، ضرورت توجه به امنيت شبکه های کامپیوتری را دوچندان کرده است. با اعمال سیاست امنیتی دفاع در عمق  می توان لايه های امنيتی متعددی را در سازمان طراحی و پياده سازی کرد به نحوی که نفوذ به اين لايه ها برای هکرها بسيار دشوار شود.

خدمات ارائه شده در اين زمينه به شرح زیر می باشد:   

  •    بررسی وضعيت موجود شبکه و مشخص کردن نقاط ضعف آن
  •    اعمال سیاست امنیتی دفاع در عمق (Defense-in-depth)
  •    طراحی و پياده سازی شبکه به صورت امن
  •    نگهداری شبکه و انجام بررسی های امنيتی دوره ای