پروتکل SNMP

✅ پروتکل  SNMP براي مديريت شبکه به کار مي رود و در بازه هاي زماني مختلف به تجهيزات شبکه مراجعه مي کند و اطلاعات مورد نظر را در ...

ادامه مطلب