امنيت اطلاعات سازمانها از مهمترين دغدغه های موجود در زمينه فناوری اطلاعات می باشد چرا که افشا يا از دست دادن اطلاعات باعث خدشه دار شدن اعتبار سازمانها می گردد. در اين دپارتمان مشاوره و پياده سازی ISMS، انجام آزمون نفوذ ، مانیتورینگ و طراحی و پياده سازی شبکه به صورت امن انجام می پذيرد.

راهکارهای پشتیبان گیری     راهکارهای مانیتورینگ     آنتی ویروس     اکانتیگ

راهکارهای جداسازی شبکه   فایروال و utm ISMS