یکی از ارکان ضروری  برای بهبود امنیت فضای اطلاعات و ارتباطات، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) می باشد. ایده اصلی ISMS این است که یک سازمان باید مجموعه منسجمی از سیاستها، فرایندها و سیستمها را طراحی، پیاده سازی و نگهداری نماید به ‌نحوی که سطح قابل اطمینانی از ریسک امنیت اطلاعات حاصل شود. در همین راستا سازمان بین‌المللی استاندارد، ISO/IEC 27001:2013 را ارایه نموده است که مورد تایید افتا می باشد. با توجه به جامعيت اين استاندارد، پياده سازی آن در سازمانها امری ضروری بنظر می‌رسد.

استاندارد ISO27001 دارای مزایای زیر است:

  •    فراهم نمودن  ابزارهایی برای بهبود مستمر امنیت اطلاعات سازمان
  •    ارائه چارچوبی برای تعیین و مدیریت اقتصادی ریسکها در سازمان
  •    تأمين امنيت در همه سطوح شامل امنيت فيزيكي، پرسنلي و ارتباطات
  •    جلب اعتماد مشتریان و شرکای تجاری
  •    كاهش هزينه‌ها