ارائه سرویس‌های نرم‌افزاری در شبکه‌های امروزی بدون استفاده از محصولات مایکروسافت تقریبا غیرممکن شده است. در این راستا، پیکربندی صحیح و بهینه سرویس‌های یکپارچه در عملکرد بهتر شبکه نقش اساسی ایفا می‌کند.

توانمندی‌های نیکان

  •    نصب و پیکربندی Active Directory Active Directory
  •    مشاوره ، طراحی و پیاده سازی data center
  •    نصب و راه اندازی سرویس‌های Web و FTP
  •    پیکربندی سرویس های پایه مانند DHCP، DNS و WSUS
  •    نصب و راه اندازی سرویس‌های Exchange، TMG و VPN
  •    نصب و پیکربندی System Center Operation Manager